Skipulag í kynningu

Eftirtalin skipulagsmál eru til kynningar hjá Sveitarfélaginu Ölfus. 
Hagsmunaaðilar eru hvattir til að kynna sér málin. Ábendingum og athugasemdum skal skila til skipulags- og byggingarfulltrúa á netfangið sigurdur@olfus.is.

 Breytingar á aðalskipulagi Sveitarfélagsins Ölfuss 2010-2022.  

Skipulags- og matslýsing - aðskipulagsbreytingar

Eldra skipulag sem var í kynningu til 30. júní 2018.

Sveitarfélagið Ölfus, aðal- og deiliskipulag fyrir Árbæjarhverfið.

Breyting a Aðalskipulagi Ölfus 2010-2022 fyrir Árbæjarhverfið.

Hér með er auglýst tillaga að breytingu á gildandi aðalskipulagi fyrir Árbæjarhverfið samkvæmt 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 m.s.br. Bæjarstjórn samþykkti tillögu að aðalskipulagsbreytingunni þann 29. júní 2017.

  1. Skilgreindur er í aðalskipulagstillögunni fyrir Árbæjarhverfið nýr íbúðareitur, Í3 á jörðinni Árbær IV sem er í allt 78 ha.. Innan hans eru allt að 12 íbúðalóðir á syðsta hluta. Breytingin er í samræmi við þau markmið og leiðir sem koma fram í greinargerð í gildandi aðalskipulagi fyrir Árbæjarhverfið, kafla 5.2.1, íbúðasvæði. Gert er ráð fyrir láreistri byggð á 1-2 hæðum og lágu nýtingarhlutfalli. Um veitur þá er Árbæjarhverfið með sér vatnsveitu, sem einnig tekur á slökkvivatni og hitaveitu. Fráveitukerfið verði byggt upp í samráði við Heilbrigðiseftirlit Suðurlands.

Í umhverfisáhrifum þá skerðist landbúnaðarsvæði við þessa stækkun á íbúðasvæði en aftur á móti mun þéttbýliskjarninn styrkjast með þéttingunni.

  1. Jafnfram er auglýst deiliskipulag fyrir stækkunina skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og umhverfisskýrsla skv. 7. gr. laga um umhverfismat áætlana nr. 105/2006.

Byggingar skulu standa innan byggingarreits. Innan lóða er heimilt að reisa íbúðarhús, bílgeymslu og gestahús. Lóðir eru númeraðar frá 1 upp í 13. Ein lóðin er fyrir hreinsimannvirki. Mænishæð er allt að 8,5 m yfir gólfplötu eða um 9 m frá jarðvegi. Í byggingarlýsingu er farið yfir skilmála varðandi uppbygginguna.

Árbær-IV-02_dlsk
Árbær-IV-02_ask

Eldra skipulag sem var í kynningu til 24. nóvember 2017.

Deiliskipulag og greinargerð er varðar reitinn Í8 í aðalskipulagi.

Samkvæmt skipulagslögum, nr. 123/2010 hefur bæjarstjórn Ölfuss samþykkt 31. ágúst 2017 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir reit innan Í8, íbúðasvæði við Hjarðarból samkvæmt 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Á hluta reitsins er staðfest deiliskipulag fyrir 8 íbúðahús.

Fyrir liggur tillaga að deiliskipulagi er sýnir 7 lóðir frá um 3509 til 5002 m2 til að byggja á íbúðahús. Innan svæðisins er heimilt að vera með allt að 15 íbúðahúsalóðir. Aðkoma að nýja svæðinu eru aðkomuleið að gildandi deiliskipulagi og um heimreiðina að Hjarðarbóli og Nautaflötum. Við afgreiðslu á deiliskipulaginu skal setja niður afmörkun fyrir sorp út við heimreiðina að Hjarðarbóli. Fyrir er afmörkun á stað fyrir sorp í gildandi deiliskipulagi sem lóð nr. 7 í kynntu deiliskipulagi skal nýta.

Rammi-Hjarðarból með loftmynd

Eldra skipulag sem var í kynningu til 3. nóvember 2017.

Skipulags- og matslýsing fyrir breytingu á Aðalskipulagi Ölfuss 2010-2022.

Hér er sett fram skipulags- og matslýsing fyrir breytingu á Aðalskipulagi Ölfuss 2010-2022 skv. 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Markmið skipulagsvinnunnar er að endurskoða skipulag á hafnar­svæð­inu vegna breyttra forsendna og þróunar á hafnarsvæðinu. Skoðuð verður framtíðaraðkoma að hafnarsvæðinu og fyrirkomulag vegakerfis á norðurhluta svæðisins. Einnig verður skoðuð tenging við Þorlákshafnarveg, breytingar á hafnarmannvirkjum og staðsetning frárennslis. Samhliða aðalskipulags­breytingunni er unnin breyting á gildandi deiliskipulagi fyrir svæðið þar sem m.a. verða skilgreindar nýjar lóðir.

Skipulags- og matslýsing fyrir hafnarsvæðið í Þorlákshöfn.

Deiliskipulag og greinargerð er varðar reitinn sem afmarkast af Vesturbakka, Skarfaskeri, Unubakka og Hraunbakka.
Samkvæmt skipulagslögum, nr. 123/2010 hefur bæjarstjórn Ölfuss samþykkt 31. ágúst 2017 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir reitinn innan Vesturbakka, Skarfaskers, Unubakka og Hraunbakka samkvæmt 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Innan reitsins er m.a. móttöku- og flokkunarstöð sem kemur á lóðirnar Vesturbakka 6 og 8 og geymslusvæði fyrir sveitarfélagið á Unubakka 19.

Móttöku- og flokkunarstöð við Vesturbakka í Þorlákshöfn.

Eldra skipulag sem var í kynningu til 31. ágúst 2017.

Skipulagslýsing fyrir móttöku- og flokkunarstöð við Vesturbakka í Þorlákshöfn. Stöðin nær til lóðanna Vesturbakki nr. 6 og 8 og nr. 19 við Unubakka. Aðkoma að svæðinu er frá Vesturbakka og einnig frá Unubakka inn á lóðina nr. 19. Svæðið sem nota á er tæpur 1. ha að stærð. Í aðalskipulagi er gert ráð fyrir að leita leiða til að bæta fyrirkomulag söfnunar og förgunar úrgangsefna og draga úr urðun á sorpi. Markmið fyrir svæðið eru m.a.: Að tryggja góða þjónustu við íbúa og atvinnufyrirtækin í Þorlákshöfn á sviði flokkunar og förgunar hvers kyns úrgangs. Bestu fáanlegri tækni verði ávalt beitt til að auka endurvinnslu og draga úr mengun frá úrgangi. Lögð verður áhersla á að umgengni og ásýnd svæðisins verði ávallt til fyrirmyndar. Svæðið verður afgirt og vaktað með eftirlitsmyndavélum.

Móttöku- og flokkunarstöð við Vesturbakka í Þorlákshöfn

Eldra skipulag sem var í kynningu til 22. júní 2017

Skipulagslýsing fyrir móttöku- og flokkunarstöð við Vesturbakka í Þorlákshöfn. Stöðin nær til lóðanna Vesturbakki nr. 6 og 8 og nr. 19 við Unubakka. Aðkoma að svæðinu er frá Vesturbakka og einnig frá Unubakka inn á lóðina nr. 19. Svæðið sem nota á er tæpur 1. ha að stærð. Í aðalskipulagi er gert ráð fyrir að leita leiða til að bæta fyrirkomulag söfnunar og förgunar úrgangsefna og draga úr urðun á sorpi. Markmið fyrir svæðið eru m.a.: Að tryggja góða þjónustu við íbúa og atvinnufyrirtækin í Þorlákshöfn á sviði flokkunar og förgunar hvers kyns úrgangs. Bestu fáanlegri tækni verði ávalt beitt til að auka endurvinnslu og draga úr mengun frá úrgangi. Lögð verður áhersla á að umgengni og ásýnd svæðisins verði ávallt til fyrirmyndar. Svæðið verður afgirt og vaktað með eftirlitsmyndavélum.

Móttöku- og flokkunarstöð við Vesturbakka í Þorlákshöfn

Skipulagslýsing fyrir athafnasvæði Fiskalóns, fiskeldisstöðvar, í Ölfusi. Lýsingin nær yfir svæði sem merkt er I8 í aðalskipulagi og skilgreint fyrir fiskeldisstöð. Verið er að stækka þá starfsemi er þegar uppbyggð að Fiskalóni og verður hún beggja vegna við Þorlákshafnarveg og er heildarsvæðið um 9,3 ha og skiptist upp ó þrjár lóðir. Skipulagslýsingin tekur á byggingarmagni, hæð á húsum, nýtingarhlutfalli á lóðum og aðkomu að svæðinu frá Þorlákshafnarvegi. Seiðaeldisstöð hefur verið rekin á svæðinu um áratugaskeið. Með lýsingunni er verið að sýna hvernig hægt er að byggja svæðið upp og efla starfsemina.

Skipulagslýsing fyrir Fiskalón

Skipulagslýsing fyrir íbúðasvæði norðan við Norðurbygg í Þorlákshöfn.
Svæðið er innan reits í aðalskipulagi sem nefndur er Í6. Gert er ráð fyrir blöndu af einbýli og rað- og parhúsum á einni hæð. Einnig nær svæðið til þjónustureits sem skilgreindur er V2 í aðalskipulagi. Markmiðið er að mynda fallega og heilstæða íbúðabyggð sem liggur vel í landi og myndar tengsl við núverandi byggð. Að bjóða uppá misstórar lóðir sem taka mið að þörfum bæjarbúa varðandi stærðir og húsagerðir. 

Deiliskipulag íbúðahverfis norðan við Norðurbyggð
Greinagerð deiliskipulags fyrir íbúðasvæði norðan við Norðurbyggð


Skipulagslýsing fyrir íbúðabyggð, Búðahverfið.
Fyrir liggur skipulag fyrir svæðið sem samþykkt var 2001. Breytingar hafa verið gerðar á aðalskipulaginu sem minnkaði svæðið, en skipulagið gerði ráð fyrir 228 íbúðum innan svæðisins í einbýlis-, par- og raðhúsum. Uppbygging á svæðinu hefur gegnið hægt og var sú ákvörðun tekin að gera breytingar á nýtingu lóða fyrir par- og raðhús. Þeir byggingareitir sem eru innan lóða breytast ekki og ekki heldur nýtingarhlutfall fyrir lóðir. Heimilt verði að bæta við íbúð innan byggingarreits par- og raðhúsa til að geta boðið fjölbreyttar stærðir íbúða og mætt þörfum þeirra sem eru að kaupa sér íbúðir. 

Deiliskipulag Búðahverfis
Greinagerð deiliskipulags fyrir Búðahverfi

Eldra skipulag sem var í kynningu til 22. júní 2017.

Kynnt er skipulagslýsing fyrir hafnarsvæðið í Þorlákshöfn, breytingu á Aðalskipulagi Ölfuss, 2010-2022 skv. 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Einnig er lýsingin fyrir deiliskipulag sem unnið verður á grunni aðalskipulagsins samkvæmt 1. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Lýsingin tekur til endurskoðunar á skipulagi hafnarsvæðisins vegna breyttra forsenda og þróunar á hafnarsvæðinu. Skoðuð verður framtíðar aðkoma að hafnarsvæðinu og vegakerfisins innan norðurhluta svæðisins. Skoðuð verður tenging við Þorlákshafnarveg, breytingar á hafnarmannvirkjum, staðsetningu fráveitunnar frá bænum og uppbyggingu ferðaþjónustu innan svæðisins. Samhliða aðalskipulagsbreytingunni er unnið nýtt deiliskipulag fyrir svæðið með skilgreiningu á nýjum lóðum. 

Skipulagslýsing hafnarsvæðis

Eldra skipulag sem var í kynningu til 17. maí 2017

Rammaskipulagið tekur til breytinga á Aðalskipulagi Ölfuss, 2010-2022. Breytingin fellst í því að unnin verður rammahluti aðalskipulagsins fyrir eitt svæði innan Þorlákshafnar. Um er að ræða svæði sem kallar á ítarlega stefnu um framtíðarnotkun eða þróun svæðisins. Ramminn setur fram ákveðna uppbyggingarmöguleika. Svæðið afmarkast af Ölfusbraut í vestri, vegi að höfninni að norðan og Egilsbraut að sunnan. Svæðið nær yfir íbúðabyggð, óbyggt athafna-, verslunar- og þjónustusvæði. Miðsvæði og opin svæði. Syðst á milli Reykjabrautar og Egilsbrautar er elsti hluti bæjarins, að mestu byggður frá 1950-1969. Við Selvogsbraut standa raðhús frá árunum 1973-2003. Íbúðarhverfið á milli Skálholtsbrautar og Hjallabrautar er byggt á árunum 1963-1972. Innan svæðisins er að auki miðsvæði Þorlákshafnar og stór óbyggt verslunar- og þjónustusvæði sem og athafnasvæði. Viðfangsefni og markmið með rammaskipulaginu er að skilgreinda forsendur fyrir deiliskipulagsvinnu og þessi þrjú megin viðfangsefni; byggð, íbúasvæði og athafnasvæði. Einnig samgöngur, gangandi-, hjólandi- og akandi umferð, opin svæði, græn svæði, gróðurbelti, garðar o.s. frv. Svæðinu er skipt upp í A, B, C og D og sérstaklega fjallað um hvert svæði fyrir sig. 

 Rammaskipulag - lýsing

Til kynningar er lýsing fyrir deiliskipulag á svæði fyrir móttöku á úrgangi frá heimilum og fyrirtækjum við Vesturbakka. Fyrir liggur samþykkt að kynna lýsingu fyrir deiliskipulag fyrir lóðina Vesturbakka 6 og 8 og Unubakka 19 sem móttökusvæðið verður innan. Svæðið verður girt af og innan þess aðeins móttaka ekki uppsöfnun á hlutum til förgunar. 

 Móttökusvæði - lýsing

Grenndarkynning. Í aðalskipulagi er gert ráð fyrir fjölbýlishúsum á lóðirnar Sambyggð 14 og Sambyggð 14b.  Skipulagið gerðir ráð fyrir að allt að 10 íbúðir geti verið í hvoru húsi og húsin tvær hæðir eins og Sambyggð 16. Kynning fór fram á fjölbýlishúsalóðum við Sambyggð þegar miðbæjarskipulagið var í kynningu. Verið er að úthluta þessum lóðum núna.

 Lóðir fyrir fjölbýlishús - Sambyggð 14 og 14a
DI1707_PI_tillaga.pdf

Gerð er óveruleg breyting á deiliskipulagi fyrir Búðahverfi. Breytingin nær yfir par- og raðhúsalóðir. Heimilt verði að vera með þrjár íbúðir innan byggingarreits þar sem eru parhús og síðan að bæta við einni íbúð við raðhúsin, þannig að þriggja íbúða raðhús geti verið með fjórar íbúðir og þannig viðbót við fjögurra- og fimmíbúða raðhús. Þetta gert svo hægt sé að bjóða minni íbúðir bæði með og án bílgeymslu.

 Breyting á deiliskipulagi í Búðahverfi

Hafnarsvæðið, lýsing fyrir deiliskipulag. Tvær tillögur, tilaga E og F eru til umræðu um breytingu á hafnarsvæðinu.

Hafnarsvæði - lýsing á deiliskipulagi
Hafnarsvæði - tillaga E
Hafnarsvæði - tillaga F

X Loka
Var efnið á síðunni hjálplegt?