Farsæld barna í Ölfusi

Á Íslandi hafa lög um samþætta þjónustu í þágu farsældar barna (nr. 86/2021) tekið gildi. Þessi lög varða öll börn og ungmenni á Íslandi frá 0 - 18 ára aldurs. Megin markmið laganna er að búa til umgjörð sem stuðlar að því að börn og foreldrar sem á þurfa að halda hafi aðgang að samþættri þjónustu við hæfi án hindrana.

Samþætt þjónusta
Samþætt þjónusta er skipulögð og samfelld þjónusta sem hefur það að markmiði að stuðla að farsæld barns og er veitt af þeim þjónustuveitendum sem eru best til þess fallnir að mæta þörfum barns hverju sinni. Til þjónustuveitenda teljast t.d. leikskólar, grunnskólar, frístundaheimili, félagsmiðstöðvar, framhaldsskólar, heilsugæsla, sérhæfð heilbrigðisþjónusta, lögregla, félagsþjónusta og barnavernd.

 

Farsældarþjónusta
Farsældarþjónusta tekur til allra kerfa sem veita börnum þjónustu, hvort sem hún er veitt á vettvangi ríkis eða sveitarfélaga. Þjónustan er veitt á þremur þjónustustigum:

  • 1.stig – er grunnþjónusta fyrir alla – snemmtækur stuðningur
  • 2.stig – er markviss stuðningsþjónusta byggð á faglegu mati eða frumgreiningu
  • 3.stig - er sérhæfðari stuðningsþjónusta í samræmi við ítarlega greiningu á þörfum

Farsældarlögin boða breytingar í þjónustu við börn og fjölskyldur. Þeir sem koma að þjónustu við barn á einn eða annan hátt, eiga að fylgjast með velferð og farsæld barnsins, meta þörf þess fyrir þjónustu og bregðast við á skilvirkan hátt um leið og þörf krefur. Þessum aðilum ber að hafa samráð sín á milli með það að markmiði að þjónustan sé samfelld og samþætt , þ.e.a.s. að allir séu að vinna saman og að sameiginlegum markmiðum til að tryggja farsæld og velferð barns.

Kynning á samþættingu á þjónustu í þágu farsældar barna

 

Tengiliðir í Ölfusi:
Strax við fæðingu barns, eða eftir atvikum á meðgöngu, eiga foreldrar og börn rétt á þjónustu tengliðar eftir því sem þörf krefur. Hlutverk tengiliðar er fyrst og fremst að veita upplýsngar, aðstoða foreldra og barn og styðja við samþættingu á fyrsta stigi í samræmi við óskir foreldra og/eða barns.

https://www.bofs.is/farsaeld/tengilidir/ 

Tengiliður er einstaklingur í nærumhverfi barnsins:

Frá fæðingu og þar til barn hefur nám í leik-, grunn- eða framhaldsskóla er tengiliður starfsmaður heilbrigðisstofnunar.

Þegar barn er við nám í leik-, grunn- eða framhaldsskóla er tengiliður starfsmaður skólans þar sem barn er við nám.

Ef það á ekki við er tengiliður starfsmaður velferðarþjónustu þess sveitarfélags þar sem barn á lögheimili.

  • Tengiliður velferðarþjónustu Ölfuss er Eyrún Hafþórsdóttir deildarstjóri, eyrun@olfus.is

Beiðni um miðlun upplýsinga og samþættinu þjónustu í þágu farsældar barns:
Foreldrar og eftir atvikum barn hafa kost á að setja fram beiðni um miðlun tiltekinna upplýsinga til tengiliðar í nærumhverfi barnsins. Beiðnin er skrifleg og undirrituð af foreldri og eftir atvikum barni. Öll vinnsla persónuupplýsinga vegna samþættingar á þjónustu er aðeins heimil eftir að foreldrar og eftir atvikum barn hafa sett fram beiðni þess efnis á þar til gerðum eyðublöðum.

Málstjóri:

Barn sem hefur þörf fyrir fjölþætta þjónustu á öðru og/eða þriðja stigi til lengri tíma fær málstjóra frá velferðarþjónustu eða barnavernd. Hlutverk málstjóra er að veita frekari upplýsingar og ráðgjöf en tengiliður gerir og leiða samþættingu þjónustu á öðru og/eða þriðja stigi. Málstjóri leiðir einnig stuðningsteymi.

Stuðningsteymi er vettvangur þar sem þjónustuveitendur og eftir atvikum þeir sem veita barni almenna þjónustu eiga samstarf um samþættingu þjónustunnar. Stuðningsteymi gerir einstaklingsbundna stuðningsáætlun og fylgir henni eftir.

https://www.bofs.is/farsaeld/malstjorar/ 

Tilkynningarskylda til barnaverndarnefnda
Lög um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna koma ekki í stað lögbundinnar tilkynningarskyldu til barnaverndarnefnda. Hafa þarf í huga að sumar upplýsingar um aðstæður barns eru með þeim hætti að mikilvægt er að tilkynna þær strax til barnaverndarnefnda. Leiðbeiningar til foreldra um tengiliði og miðlun upplýsinga til tengiliða leysa tilkynningarskylduna ekki af hólmi.

X Loka
Var efnið á síðunni hjálplegt?